///AN ITEM THAT CANNOT BE FOUND CANNOT BE TAKEN™ | ABOUT | GALLERY | VIDEO | REVIEW | SHOP | © 2006 - 2017. OscarDelta SPD

///THE ORIGINAL DEEP CARRY CONCEALMENT DEVICE


ʇsɐǝl ǝɥʇ spǝǝu oɥʍ ǝɥ ʇnq 'ʇsoɯ ǝɥʇ sɐɥ oɥʍ ǝɥ ʇou sᴉ uɐɯ ʇsǝɥɔᴉɹ ǝɥ┴