///AN ITEM THAT CANNOT BE FOUND CANNOT BE TAKEN™ | HOME | ABOUT | VIDEO | GALLERY | SHOP | © 2006 - 2017. OscarDelta SPD

///REVIEW

Read the review by www.teotwawki-blog.com

ǝuop ɹǝʌǝu ǝʌɐɥ noʎ ƃuᴉɥʇǝɯos op oʇ ʇoƃ ǝʌɐɥ noʎ noʎ uǝɥʇ pɐɥ ɹǝʌǝu ǝʌɐɥ noʎ ƃuᴉɥʇǝɯos ʇuɐʍ noʎ ɟI